Các điều khoản và điều kiện sau đây chi phối tất cả việc sử dụng trang web Bimatsohoc.com (“Trang web”) và tất cả nội dung, dịch vụ và sản phẩm có sẵn tại hoặc thông qua trang web (“Sản phẩm / Dịch vụ liên quan”). Trang web được sở hữu và điều hành bởi quản trị viên Đỗ Thị Thu Thủy, và các Sản phẩm / Dịch vụ liên quan của nó được cung cấp theo sự chấp nhận của bạn mà không cần sửa đổi tất cả các điều khoản và điều kiện có trong đây cũng như tất cả các quy tắc, chính sách hoạt động khác ( bao gồm, nhưng không giới hạn, Chính sách quyền riêng tư của Bimatsohoc.com) và các thủ tục có thể được tôi công bố bất cứ lúc nào trên Trang web này (gọi chung là “Thỏa thuận”).

Vui lòng đọc kỹ Thỏa thuận này trước khi truy cập hoặc sử dụng Trang web và các Sản phẩm / Dịch vụ liên quan. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của Trang web hoặc sử dụng các dịch vụ của Trang web, bạn (“Người dùng” hoặc Bạn ”) đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này. Nếu bạn không đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này, thì bạn không thể truy cập Trang web hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của Trang web. Nếu các điều khoản và điều kiện này được coi là một đề nghị của tôi, thì việc chấp nhận được giới hạn rõ ràng đối với các điều khoản này. Trang web và các dịch vụ của nó chỉ dành cho những cá nhân từ 13 tuổi trở lên.

Từ chối trách nhiệm: Bimatsohoc.com chỉ cung cấp dịch vụ đọc số cho mục đích giải trí. Thông tin có trên trang web hoặc trong bất kỳ email hoặc tài liệu nào nhận được từ trang web không được đảm bảo bất cứ cách nào. Bimatsohoc.com không thuộc về bất kỳ thông tin nào được cung cấp độc quyền liên quan và không chịu trách nhiệm về việc xin lỗi bạn hoặc giải thích thông tin này. Người sử dụng trang web này có trách nhiệm về việc sử dụng thông tin của mình khi đọc bất kỳ thông tin nào được cung cấp. Không sử dụng chúng để tư vấn chuyên ngành y tế hoặc pháp luật, hoặc sử dụng cho phương pháp vật lý, tâm lý hoặc pháp lý nào gây hậu quả nghiêm trọng liên quan.

Sở hữu trí tuệ. Chúng tôi không chuyển cho bạn bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào hoặc bên thứ ba. Tên “Bimatsohoc.com” và tất cả các nhãn hiệu, logo, nhãn hiệu dịch vụ, đồ họa và biểu trưng khác, được sử dụng liên quan đến Bimatsohoc.com là tài sản của chúng tôi. Các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, đồ họa và biểu tượng khác được sử dụng trên Trang web có thể là tài sản của các bên thứ ba.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm về bản quyền: Chúng tôi giữ bản quyền đối với tất cả văn bản, dữ liệu, hình ảnh, âm thanh, video, mẫu hoặc các tài liệu khác trên trang web này. Bạn không được phân phối, sửa đổi, truyền tải, tái sử dụng, báo cáo hoặc sử dụng nội dung của trang web, bao gồm văn bản, dữ liệu, hình ảnh, âm thanh, video và các tài liệu khác, cho các mục đích công cộng hoặc thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của tôi.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm về nhãn hiệu:  Tên sản phẩm, biểu tượng, nhãn hiệu và các nhãn hiệu khác được giới thiệu hoặc đề cập trong trang web hoặc các sản phẩm và dịch vụ khác của chúng tôi là tài sản của chủ sở hữu nhãn hiệu tương ứng của họ. Các chủ sở hữu nhãn hiệu này không liên kết với chúng tôi, các sản phẩm hoặc trang web của chúng tôi.

  1. Các thay đổi. Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, sửa đổi hoặc thay thế bất kỳ phần nào của Thỏa thuận này. Bạn có trách nhiệm kiểm tra Thỏa thuận này định kỳ để biết các thay đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng hoặc truy cập vào Trang web sau khi đăng bất kỳ thay đổi nào đối với Thỏa thuận này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận những thay đổi đó. Cũng có thể, trong tương lai, chúng tôi cung cấp các dịch vụ và / hoặc tính năng mới thông qua Trang web (bao gồm cả việc phát hành các công cụ và tài nguyên mới). Các tính năng và / hoặc dịch vụ mới như vậy sẽ tuân theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này.
  2. Chấm dứt. Chúng tôi có thể chấm dứt quyền truy cập của bạn vào tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Trang web và Sản phẩm / Dịch vụ liên quan bất kỳ lúc nào, có hoặc không có nguyên nhân, có hoặc không có thông báo, có hiệu lực ngay lập tức. Nếu bạn muốn chấm dứt Thỏa thuận này, bạn có thể chỉ cần ngừng sử dụng Trang web và Sản phẩm / Dịch vụ có liên quan và cho chúng tôi biết bằng cách gửi email cho chúng tôi như được cung cấp trong Chính sách bảo mật. Chúng tôi có thể chấm dứt Trang web và hoặc Sản phẩm / Dịch vụ liên quan ngay lập tức như một phần của việc ngừng cung cấp dịch vụ. Chúng tôi có quyền ngừng (toàn bộ hoặc một phần) quyền truy cập của bạn vào Trang web nếu có lý do để tin rằng hành động của bạn có thể gây ra trách nhiệm pháp lý đối với chúng tôi hoặc Trang web. Ngoài ra, chúng tôi có quyền ngừng (toàn bộ hoặc một phần) quyền truy cập của bạn vào Trang web nếu không thể xác minh thông tin bạn đã cung cấp cho trang web hoặc nếu họ cho rằng bạn đã cung cấp thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm. Tất cả các điều khoản của Thỏa thuận này, về bản chất vẫn có hiệu lực sau khi chấm dứt, sẽ vẫn có hiệu lực sau khi chấm dứt, bao gồm nhưng không giới hạn, các điều khoản về quyền sở hữu, tuyên bố từ chối bảo hành, bồi thường và giới hạn trách nhiệm. Việc vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận Điều khoản Dịch vụ này hoặc Chính sách Bảo mật của Trang web cũng sẽ dẫn đến việc bạn bị chấm dứt quyền truy cập vào Trang web, từ chối bảo hành, bồi thường và giới hạn trách nhiệm.
  3. Từ chối bảo hành. Trong phạm vi luật hiện hành cho phép, Trang web và Sản phẩm / Dịch vụ có liên quan được cung cấp “nguyên trạng”.  Chúng tôi không có trách nhiệm pháp lý nào đối với nội dung của trang web. Chúng tôi và các đối tác cũng như người cấp phép của nó từ chối mọi bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn, bảo đảm về khả năng bán được, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể và không vi phạm. Chúng tôi cũng như các nhà cung cấp đều không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào rằng Trang web và Sản phẩm / Dịch vụ có liên quan sẽ không có lỗi hoặc việc truy cập vào đó sẽ liên tục hoặc không bị gián đoạn. Bạn hiểu rằng bạn tải xuống hoặc lấy nội dung hoặc dịch vụ thông qua Trang web theo quyết định và rủi ro của riêng bạn.  Chúng tôi không đảm bảo hoặc tuyên bố về việc sử dụng hoặc kết quả của việc sử dụng các tài liệu và thông tin trên trang web này về tính đúng đắn, chính xác, độ tin cậy của chúng hoặc các hình thức khác. Không có lời khuyên, thông tin, dự đoán, đánh giá, gợi ý, khuyến nghị hoặc thông tin liên lạc khác từ Trang web sẽ tạo ra bất kỳ bảo hành nào dưới bất kỳ hình thức nào. Tất cả thông tin có trong trang web này chỉ là mục đích giải trí. Sự chấp nhận, sự tin cậy hoặc bất kỳ vấn đề nghiêm trọng của bất kỳ cộng tác viên nào từ trang web đều rủi ro của riêng bạn.
  4. Trách nhiệm hữu hạn. Trong phạm vi được luật hiện hành cho phép, trong mọi trường hợp, chúng tôi, hoặc các nhà cung cấp sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ vấn đề nào của Thỏa thuận này theo bất kỳ hợp đồng nào, sơ suất, trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt hoặc lý thuyết pháp lý hoặc công bằng khác đối với: (i) bất kỳ thiệt hại đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc do hậu quả nào; (ii) chi phí mua sắm hoặc sản phẩm hoặc dịch vụ thay thế; (iii) để gián đoạn việc sử dụng hoặc làm mất hoặc hỏng dữ liệu; hoặc (iv) đối với bất kỳ số tiền nào vượt quá phí mà bạn đã trả cho chúng tôi theo thỏa thuận này trong khoảng thời gian mười hai (12) tháng trước khi xảy ra hành động. Hơn nữa, chúng tôi cũng như các tổ chức liên kết hoặc có liên quan đều không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào (bao gồm, không giới hạn, những người có thể sử dụng hoặc dựa vào dữ liệu / tài liệu đó hoặc người cung cấp dữ liệu / tài liệu đó) cho bất kỳ tổn thất, thiệt hại nào (cho dù là thực tế, hậu quả, trừng phạt hay cách khác), thương tích, yêu cầu bồi thường, trách nhiệm pháp lý hoặc các nguyên nhân khác của bất kỳ loại nhân vật nào dựa trên hoặc kết quả từ bất kỳ thông tin, tài liệu hoặc ý kiến ​​nào được cung cấp trong trang web. Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với các thiệt hại đặc biệt, gián tiếp, ví dụ hoặc do hậu quả hoặc bất kỳ thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, mất quyền sử dụng, dữ liệu hoặc lợi nhuận, bất kể hình thức của bất kỳ hành động nào, bao gồm nhưng không giới hạn hợp đồng , sơ suất, hoặc các hành động quanh co khác, tất cả phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng, sao chép hoặc hiển thị hoặc nội dung của trang web này. Chúng tôi sẽ không có trách nhiệm đối với bất kỳ sự thất bại hoặc chậm trễ nào do những vấn đề nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của họ. Những điều đã nói ở trên sẽ không áp dụng trong phạm vi bị cấm bởi luật hiện hành.
  5. Đại diện và Bảo hành chung.  Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng (i) việc bạn sử dụng Trang web và Sản phẩm / Dịch vụ có liên quan sẽ tuân thủ nghiêm ngặt Chính sách Bảo mật của Bimatsohoc.com, với thỏa thuận này và với tất cả các luật và quy định hiện hành (bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ luật hoặc quy định địa phương nào ở quốc gia, thành phố hoặc khu vực khác của bạn, về hành vi trực tuyến và nội dung được chấp nhận (ii) việc sử dụng của bạn vào Trang web và Sản phẩm / Dịch vụ có liên quan sẽ không vi phạm hoặc chiếm đoạt quyền sở hữu trí tuệ của Trang we hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.
  6. Điều khoản khác. Thỏa thuận này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa chúng tôi và bạn liên quan đến chủ đề ở đây và chúng chỉ có thể được sửa đổi bằng văn bản bằng cách đăng phiên bản sửa đổi của chúng tôi. Ngoại trừ phạm vi luật hiện hành, nếu có, quy định khác, Thỏa thuận này, mọi quyền truy cập hoặc sử dụng Trang web và Sản phẩm / Dịch vụ có liên quan sẽ chịu sự điều chỉnh của luật pháp của nhà nước Việt Nam, ngoại trừ xung đột của các quy định pháp luật, và địa điểm thích hợp cho bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ tranh chấp nào tương tự sẽ được giải quyết tại các tòa án Thành phố Hải Phòng, nước Việt Nam. Ngoại trừ các yêu cầu bồi thường theo lệnh hoặc công bằng hoặc các khiếu nại liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ (có thể được đưa ra bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào mà không cần đăng ký kết), mọi tranh chấp phát sinh theo Thỏa thuận này cuối cùng sẽ được giải quyết theo Quy tắc Trọng tài Toàn diện của Dịch vụ Hòa giải và Trọng tài Tư pháp bởi trọng tài viên được chỉ định theo quy tắc đó. Trọng tài sẽ diễn ra tại Thành phố Hải Phòng và quyết định của trọng tài có thể được thi hành tại bất kỳ tòa án nào. Bất kể kết quả của bất kỳ hành động hoặc thủ tục nào, bạn sẽ không được hưởng chi phí hoặc phí luật sư vào thời điểm nào. Nếu bất kỳ phần nào của Thỏa thuận này không hợp lệ hoặc không thể thi hành, các phần còn lại sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ. Việc một bên từ bỏ bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào của Thỏa thuận này hoặc bất kỳ vi phạm nào trong đó, trong bất kỳ trường hợp nào, sẽ không từ bỏ điều khoản hoặc điều kiện đó hoặc bất kỳ vi phạm nào sau đó. Bạn không được chuyển nhượng các quyền của mình theo Thỏa thuận này cho bất kỳ bên nào. Chúng tôi có thể chuyển nhượng các quyền của mình theo Thỏa thuận này mà không cần điều kiện. Thỏa thuận này sẽ ràng buộc và có hiệu lực vì lợi ích của các bên, những người kế thừa của họ và những người được chuyển nhượng được phép.
  7. Trang web và nội dung của bên thứ ba. Trang web có thể chứa các liên kết đến các trang web khác (“Trang web của bên thứ ba”) dưới dạng văn bản, đồ họa, bài báo biểu tượng, ảnh, hình ảnh, thiết kế, âm nhạc, âm thanh, video, thông tin, phần mềm và các nội dung khác thuộc về hoặc có nguồn gốc từ thứ ba các bữa tiệc. Thông tin và nội dung từ Trang web của bên thứ ba không được chúng tôi xác minh hoặc xem xét trước khi đưa vào Trang web. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ hoặc đúng đắn của bất kỳ nội dung nào từ các trang web của bên thứ ba. Bạn chấp nhận rằng việc sử dụng Trang web của bên thứ ba là quyết định của riêng bạn và do bạn tự chịu rủi ro. Việc bao gồm bất kỳ thông tin nào từ Trang web của bên thứ ba không phải là sự chấp thuận hoặc xác nhận của Trang web đó bởi chúng tôi. Nếu bạn rời khỏi Bimatsohoc.com và chuyển sang Trang web của Bên thứ ba, Điều khoản Dịch vụ và Chính sách Bảo mật của Trang web này sẽ không còn được áp dụng nữa.
  8. Các điều khoản khác.  Bạn chấp nhận rằng, chúng tôi với tư cách là cá nhân. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không đưa ra bất kỳ yêu cầu cá nhân nào chống lại chúng tôi về bất kỳ tổn thất nào mà bạn phải chịu liên quan đến trang web. Không ảnh hưởng đến đoạn trên, bạn đồng ý rằng các giới hạn của bảo đảm và trách nhiệm pháp lý được nêu trong Thỏa thuận này sẽ bảo vệ chúng tôi, người kế nhiệm và người được giao.