Trang này thông báo cho bạn về các chính sách của chúng tôi liên quan đến việc thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi và các lựa chọn bạn đã liên kết với dữ liệu đó.

Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn để cung cấp và cải thiện dịch vụ. Bằng việc sử dụng dịch vụ, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo chính sách này.

ĐỊNH NGHĨA

DỊCH VỤ

Dịch vụ là trang web http://Bimatsohoc.com do Quản trị viên Đỗ Thị Thu Thủy điều hành.

DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Dữ liệu cá nhân có nghĩa là dữ liệu về một cá nhân đang sống có thể được xác định từ những dữ liệu đó.

DỮ LIỆU SỬ DỤNG

Dữ liệu sử dụng là dữ liệu được thu thập tự động được tạo ra bởi việc sử dụng dịch vụ hoặc từ chính cơ sở hạ tầng Dịch vụ (ví dụ: thời lượng của một lượt truy cập trang).

NGƯỜI KIỂM SOÁT DỮ LIỆU

Người kiểm soát dữ liệu có nghĩa là cá nhân hoặc pháp nhân (một mình hoặc chung hoặc chung với những người khác) xác định mục đích và cách thức mà bất kỳ thông tin cá nhân nào được hoặc sẽ được xử lý.

Vì mục đích của Chính sách Bảo mật này, quản trị viên: Đỗ Thị Thu Thủy là người kiểm soát dữ liệu của website này.

BỘ XỬ LÝ DỮ LIỆU (HOẶC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ)

Bên xử lý dữ liệu (hoặc Nhà cung cấp dịch vụ) có nghĩa là bất kỳ thể nhân hoặc pháp nhân nào xử lý dữ liệu thay mặt cho bên kiểm soát dữ liệu.

Chúng tôi có thể sử dụng dịch vụ của các nhà cung cấp dịch vụ khác nhau để xử lý dữ liệu của bạn hiệu quả hơn.

ĐỐI TƯỢNG DỮ LIỆU (HOẶC NGƯỜI DÙNG)

Chủ thể dữ liệu là bất kỳ cá nhân nào đang sử dụng dịch vụ của chúng tôi và là chủ thể của dữ liệu cá nhân.

THU THẬP VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN

Chúng tôi thu thập một số loại thông tin khác nhau cho các mục đích khác nhau để cung cấp và cải thiện dịch vụ.

DỮ LIỆU ĐƯỢC THU THẬP

DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Trong khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin nhận dạng cá nhân nhất định có thể được sử dụng để liên hệ hoặc nhận dạng bạn (“Dữ liệu Cá nhân”). Thông tin nhận dạng cá nhân có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

 • Địa chỉ email
 • Tên và họ
 • Họ tên khi khai sinh
 • Ngày sinh
 • Tình trạng quan hệ cá nhân
 • Cookie và dữ liệu sử dụng
 • Giới tính

Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để liên hệ với bạn bằng các bản tin, tài liệu tiếp thị hoặc quảng cáo và thông tin khác mà bạn có thể quan tâm. Bạn có thể chọn không nhận bất kỳ hoặc tất cả những thông tin liên lạc này từ chúng tôi bằng cách nhấp vào liên kết hủy đăng ký hoặc hướng dẫn được cung cấp trong bất kỳ email nào mà chúng tôi gửi kèm.

BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

– Thông tin cá nhân của bạn trên Bimatsohoc.vn được cam kết bảo mật tuyệt đối. Việc thu thập và xử lý thông tin của bạn chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của bạn và sử dụng thông tin của bạn chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của bạn, trừ trường bất khả kháng liên quan đến pháp luật, hay trường hợp pháp luật có những quy định khác.

-Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, trung tâm sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.

– Ban quản trị yêu cầu các cá nhân khi mua hàng phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại… và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản trị không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng đó nếu xem xét thấy tất cả thông tin cá nhân của khách hàng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

DỮ LIỆU SỬ DỤNG

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về cách Dịch vụ được truy cập và sử dụng (“Dữ liệu sử dụng”). Dữ liệu sử dụng này có thể bao gồm thông tin như địa chỉ giao thức Internet trên máy tính của bạn (ví dụ: loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, các trang dịch vụ của chúng tôi mà bạn truy cập, ngày giờ bạn truy cập, thời gian dành cho các trang đó…)

SỬ DỤNG DỮ LIỆU

Chúng tôi sử dụng dữ liệu thu thập được cho các mục đích khác nhau:

 • Để cung cấp và duy trì dịch vụ tốt hơn.
 • Để thông báo cho bạn về những thay đổi dịch vụ (nếu có).
 • Để cho có thể phép bạn tham gia vào các tính năng tương tác mà chúng tôi cung cấp trong các dịch vụ.
 • Để cung cấp hỗ trợ khách hàng
 • Để thu thập phân tích hoặc thông tin có giá trị để tôi có thể cải thiện dịch vụ của mình
 • Để giám sát việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
 • Để phát hiện, ngăn chặn và giải quyết các vấn đề kỹ thuật (nếu có).
 • Để cung cấp cho bạn tin tức, ưu đãi đặc biệt và thông tin chung về hàng hóa, dịch vụ và sự kiện khác mà chúng tôi cung cấp tương tự như những sản phẩm bạn đã mua hoặc đã hỏi trừ khi bạn đã chọn không nhận thông tin đó

TÔI CÓ THỂ XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN VÌ:

 • Tôi cần thực hiện giao dịch đã cam kết với bạn.
 • Bạn đã cho phép tôi làm như vậy.
 • Đối với mục đích xử lý thanh toán.
 • Tuân thủ luật pháp.

LƯU TRỮ DỮ LIỆU

Chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn chừng nào cần thiết cho các mục đích được nêu trong Chính sách Bảo mật này.

Chúng tôi cũng sẽ giữ lại dữ liệu sử dụng cho các mục đích phân tích nội bộ hoặc có thêm yêu cầu dịch vụ khác từ bạn. Dữ liệu sử dụng thường được lưu giữ trong một khoảng thời gian ngắn hơn, ngoại trừ khi dữ liệu này được sử dụng để tăng cường bảo mật hoặc để cải thiện chức năng của dịch vụ tốt hơn.